مراسم اربعین در تالار اجتماعات رایزنی 24دیماه1390

تلاوت قرآن آقای عالمگیر

مرثیه سرایی

سخنرای استاد دکتر محمد بیگی

عزاداران اربعین حسینی

عزاداران

عزاداری

عزاداری

عزاداری

عزاداری

مرثیه سرایی و سینه زنی

سینه زنی اربعین

سینه زنی در اربعین حسینی ع

ذکر مصیبت توسط آقای عبدالقدوس

استقبال از زوج دوچرخه سوار ایرانی در مدرسه بین المللی ج.ا.ایران

استقبال از زوج دوچرخ سوار ایرانی (23آذرماه90)

تشریح اهداف سفر

ورود به مدرسه و استقبال

امضای بنر توسط آقای مصطفی سهراب کارشناس فرهنگی نمایندگی

امضای بنر توسط اورعی رایزن فرهنگی و مدیر مدرسه بین المللی ایران

اولیای دانش آموزان و دوچرخه سواران

اولیای دانش آموزان مدرسه بین المللی ایران

اساتید مدرسه بین المللی ایران و دوچرخه سواران

امضای بنر توسط معلمین مدرسه

امضای بنر توسط معلمین مدرسه

در جمع اساتید و تعدادی از دانش آموزان