اجتماع بزرگ جماعت تبلیغ

اجتماع جماعت تبلیغ(23دیماه1390)

اجتماع جماعت تبلیغ(23دیماه1390)

در مسیر اجتماع جماعت تبلیغ (23دیماه1390)

محل اجتماع جماعت تبلیغ در منطقه تونگی 23دیماه1390

همراه با اجتماع تبلیغ(23دیماه1390)

رودخانه توراگ منطقه تونگی(23دیماه1390)

قطار عازم محل اجتماع جماعت تبلیغ(23دیماه1390)

اجتماع جماعت تبلیغ(23دیماه1390)

نماز جمعه اجتماع جماعت تبلیغ(23دیماه1390)

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

25دیماه1390

محل برگزاری اجتماع